Programy dla klas gimnazjum

Jacy są młodzi ludzie-gimnazjaliści...? Wchodzący w świat w którym kult rozrywki jest nieodłącznym elementem zaistnienia w grupie, bywają zagubieni, buntowniczy, często z uśpioną czujnością, jednak poszukujący swojej tożsamości, drogi, mniej uważni na innych, często zwyczajni, a jednak niezwykli w swych pomysłach i doświadczeniach i przeżyciach. My staramy się wydobyć z nich to co piękne, ważne i dobre

Buntownicy

Warsztat dotyczący agresji i przemocy

Założenia merytoryczne i cele programu:

Ukazanie skutków zachowań agresywnych, zdobycie wiedzy z za- kresu agresji i przemocy, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie ? dlaczego jesteśmy agresywni i jak możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczenie sposobów komunikowania się i podejmowania dojrzałych decyzji, zrozumienie i próba ukazania jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w codzienności szkolnej i rówieśniczej

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna przyczyny i skutki agresji, umie określić jakie metody są dla niego najlepsze chcąc rozładować napięcie i złość, uczeń potrafi korygować nieodpowiednie zachowania, umie szukać wokół siebie pozytywnych wartości, wie co to znaczy być asertywnym i empatycznym, rozumie podstawowe pojęcia komunikacji, potrafi współpracować i komunikować się z grupą rówieśniczą.

Uśpieni

Warsztat dotyczący uzależnień

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania, wyrażania prośby o pomoc, dostarczenie wiedzy i obalenie mitów na temat uzależnień, ukazanie znaczenia umiejętności aktywnego słuchania, podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich konsekwencji, promocja stylu życia alternatywnego wobec używek, wskazanie negatywnych skutków picia alkoholu, wskazanie metod obrony przed naciskiem otoczenia, wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu, zwrócenie szczególnej uwagi na uzależnienie od czynności

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna rodzaje uzależnień, wie że uzależnienie dotyczy również czynności, potrafi obalić mity na temat narkotyków, potrafi asertywnie odmówić kolegom spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania substancji psychoaktywnych, zna metody opierania się presji grupy rówieśniczej, potrafi w zdrowy sposób spędzać swój wolny czas

Zagubieni

Warsztat dotyczący Internetu

Założenia merytoryczne i cele programu:

Dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użytkowania Internetu, kształtowanie postaw uczniów sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z czasem i doborem treści programów komputerowych oraz Internetu, promowanie zasad zdrowego stylu życia, podnoszenie świadomości uczniów dotyczących ograniczeń prawnych wynikających z korzystania z sieci

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń umie podejmować właściwe decyzje w sytuacjach zagrożenia, zna korzyści z właściwego korzystania z Internetu, wie gdzie szukać pomocy w razie kontaktu z nieodpowiednimi treściami lub zagrożeniu cyberprzemocą, umie dobierać treści Internetu dostosowane do własnego wieku

Poszukiwacze

Warsztat dotyczący wyznaczania celów i kształtowania swojej tożsamości

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji, odkrywanie mocnych stron każdego uczestnika, zwrócenie uwagi na istotę komunikacji i znaczenie więzi oraz relacji w zaspokajaniu potrzeb, kształtowanie własnych planów i dążenie do osiągnięcia celów, uczenie zwiększania skuteczności swoich działań poprzez lepsze poznanie siebie (swojego podejścia do czasu), doskonalenie umiejętności określania priorytetów, formułowania celów, tworzenia planów oraz dzielenia się obowiązkami, poznanie technik zarządzania czasem i sposobów na walkę ze złodziejami czasu, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczenie sposobów komunikowania się i podejmowania dojrzałych decyzji

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń umie określić swoje mocne strony, zna i wie jakie są istotne wartości w życiu, potrafi określić swoje priorytety, umie skutecznie określić i zarządzać czasem, potrafi podtrzymywać relacje, wie jak istotna jest komunikacja, umie dokonywać wyborów i ponosić za nie odpowiedzialność

Inny nie znaczy gorszy

Warsztat dotyczący tolerancji

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie i rozwijanie postaw otwartości i tolerancji wobec odmienności ? kulturowej, religijnej, etnicznej, dostarczenie informacji w zakresie zapobiegania dyskryminacji, a także reagowania i przeciwdziałania wszelkim jej przejawom, ukazanie podstawowych praw człowieka, promowanie przyjaznego nastawienia do innych ludzi, promowanie komunikacji wolnej od wszelkiej agresji, modelowanie postaw wolnych od uprzedzeń

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna podstawowe prawa człowieka, umie z szacunkiem odnosić się do innych, wie co jest dobre a co złe w odniesieniu do drugiego człowieka, potrafi rozmawiać o tolerancji i odmiennościach, umie określić wartości jakimi kieruje się w relacjach z innymi, potrafi wyrażać własne zdanie nie raniąc uczuć i myśli innych ludzi

Zwyczajni niezwyczajni

Warsztat dotyczący autodestrukcji

Założenia merytoryczne i cele programu:

Poznanie przyczyn zachowań autodestrukcyjnych, pogłębianie wiedzy na temat depresji i autoagresji, ukazanie trudności w kontakcie z osobami przejawiającymi takie zachowania, zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę rozmowy i bycia blisko osoby w kryzysie, uzyskanie wiedzy z zakresu zasad i sposobów podejmowania interwencji, ukazanie jak pomóc osobie w sytuacji: samookaleczeń, anoreksji, bulimii, kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez wzmacnianie pozytywne

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń poznaje przyczyny zachowań agresywnych i autoagresywnych, , wie gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia kryzysem, umie nazwać wartości jakimi kieruje się w życiu, umie nazwać i  określić swoje mocne strony, wie czym są zaburzenia odżywiania, zna ich przyczyny i skutki, wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia w odniesieniu do innych, potrafi określić zachowania autodestrukcyjne, wie gdzie szukać pomocy dla siebie i innych w sytuacji zagrożenia

Efektywni

Warsztat dotyczący mnemotechnik

Założenia merytoryczne i cele programu:

Zapoznanie z efektywnymi technikami pracy umysłowej, zdobycie umiejętności szybkiej i skutecznej nauki, osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki podniesieniu umiejętności potrzebnych w nauce takich jak:
? szybkie czytanie ze zrozumieniem, zapamiętywanie, koncentracja uwagi, notowanie (mapy pamięci),
? umiejętne planowanie i organizowanie nauki, poznanie swoich mocnych stron i ograniczeń przy uczeniu się,
? pobudzenie wyobraźni, która wpływa na poprawę logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zdolności analizowania i syntezy

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna techniki pracy umysłowej, wie jakie metody będą przydatne podczas nauki dużej partii materiału, zna swoje ograniczenia umie wskazać mocne strony swojej osobowości, wie jak zorganizować swój czas pracy


Metody realizacji warsztatów

Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjum to propozycja zajęć opartych na intensywnej pracy z młodzieżą, zwracających uwagę na specyfikę i potrzeby okresu dojrzewania. Stawiają na aktywizację młodzieży do działania i stymulow- ania do samodzielnego myślenia poprzez przystępne i przyjemne techniki pracy. Warsztaty opierają się na metodzie psychodramy i socjorysunku. Pokazy multimedialne i krótki film wplecione w tok zajęć pokazują poruszane 9 tematy w sposób nowoczesny i interesujący. Celem pracy z młodzieżą gimnazjalną jest poszerzenie wiedzy, uświadomienie własnej odrębności i indywidualności, ale także odpowiedzialności za własne życie, wybory i decyzje.

Ewaluacja:

Ankieta wypełniana po programie lub arkusz obserwacyjny

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Czas trwania pojedynczego warsztatu:

1 godzina lekcyjna (45 min.)

Możliwe bloki* realizacji:

  • Blok I: 4 warsztaty 
  • Blok II: 8 warsztatów
  • Blok III: 12 warsztatów 

przy większej ilości warsztatów (wielokrotność 4), możliwa negocjacja ceny!

*pojedynczy moduł realizowany jest w jednej placówce

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29