Szkolenia pozostałe

 

Zastosowanie mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych

 

Cele

Zaznaczenie istoty mediacji i postępowania mediacyjnego; zagadnienia prawne i psychospołeczne (Ustawa z dnia 28 lipca 2008 roku ? tzw. Ustawa o mediacji), rola i znaczenie dobrej komunikacji w procesie mediacji; praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów w relacjach interpersonalnych; zastosowanie mediacji; przykłady spraw, system pomocy interwencyjnej; mediacja, poradnictwo, terapia ? kompleksowa pomoc rodzinie

Harmonogram:

? Istota mediacji i postępowania mediacyjnego; definicja, rodzaje i zasady mediacji; kwalifikowanie spraw nadających się do mediacji; rola i funkcje mediatora; procedury, etapy i techniki mediacyjne
? Rola i znaczenie dobrej komunikacji w procesie mediacji; wzorzec komunikacji; czynniki utrudniające dobrą komunikację; cechy dobrej komunikacji; techniki komunikacji stosowane w mediacji
? Praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach interpersonalnych; definicja konfliktu; psychologiczne i społeczne warunki powstawania konfliktów; czynniki wpływające na decyzje o działaniach podejmowanych w sytuacji konfliktowej; podstawowe procedury stosowane
w sytuacjach konfliktowych; mediacja, jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów
? Zastosowanie mediacji; przykłady spraw, w których mediacja może być stosowana; przemoc w rodzinie i uzależnienia a możliwość prowadzenia mediacji; mediacja, poradnictwo, terapia ? kompleksowa pomoc rodzinie; system pomocy interwencyjnej ? model dla małych społeczności; system szkolenia mediatorów; rozwój i funkcjonowanie mediacji w Polsce
? Najczęstsze problemy występujące przy stosowaniu mediacji ? pytania i odpowiedzi

Materiały szkoleniowe:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba uczestników:

do 50 osób

Stres w zawodach usług społecznych

 

Cele:

Ukazanie perspektywy stresu a zdrowia, jego wpływu na funkcjonowanie człowieka. Poruszenie kwestii stresu w pracy oraz strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.

Harmonogram:

? Stres, a zdrowie: koncepcje stresu- podstawowe zagadnienia, źródła stresu, koncepcja transakcyjna, typy osobowości A, B i C- wzory zachowań.
? Stres w pracy: test Lindmana ? weryfikacja poziomu stresu uczestników, koncepcje stresu zawodowego, czynnikistresogenne w zawodach usług społecznych, charakterystyka źródeł stresu w wybranych zawodach.
? Konsekwencje stresu: zdrowotne, zespół wypalenia zawodowego (test weryfikujący poziom wypalenia zawodowego), depresja. Poziom stresu wśród różnych grup pracowników.
? Radzenie sobie ze stresem: analiza studium przypadku.
? Rola zasobów osobistych w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu: poczucie koherencji, samoocena, wsparcie społeczne, inteligencja emocjonalne, optymizm, poczucie własnej skuteczności.
? Strategie radzenia sobie ze stresem.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Liczba uczestników:

do 50 osób

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Wypalenie zawodowe

 

Cele:

Rozpoznanie osobistych źródeł stresu w pracy i życiu osobistym, przyswojenie technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Harmonogram:

? Wypalenie zawodowe: co to jest- definicje, komu się to zdarza? Przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne, rodzaje, symptomy. Dynamika powstawania tego syndromu.
? Mechanizm powstawania syndromu wypalenia zawodowego: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, obniżone poczucie dokonań osobistych. Etapy procesu wypalania zawodowego.
? Czynniki wpływające na proces wypalenia: indywidualne, interpersonalne, organizacyjne.
? Kształtowanie umiejętności gospodarowania swoim czasem oraz kontaktu z drugim człowiekiem. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Liczba uczestników:

do 50 osób

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29