Szkolenia: Zespoły Interdyscyplinarne

 

Budowanie lokalnego systemu wsparcia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

Podsumowanie wiedzy o tworzeniu i funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych. Specyfika pracy z osobami w kryzysie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Trudności w pracy Zespołów.
Omówienie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym. Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom. Zakres obowiązków poszczególnych służb w przypadku podejrzenia zagrożenia dla dziecka. Rozporządzenia i projekty rozporządzeń do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego. Realizacja zadań w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpraca Zespołu z innymi ośrodkami w ramach interdyscyplinarnej współpracy. Dokumentacja, ochrona danych osobowych. Projekt zmian procedury Niebieska Karta.
Praca grupy roboczej (tworzenie grup, zadania, tryb pracy grupy roboczej). Posiedzenie grupy roboczej? analiza przypadku. Budowanie kontaktu z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym. Skuteczna komunikacja międzyludzka w pracy z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie? trening umiejętności? dyskusja moderowana.
? Podjęcie pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy w rodzinie i dalsza współpraca z osobą pokrzywdzoną. Budowanie planu bezpieczeństwa ? trening umiejętności ? praca w grupach. Formy pomocy psychologicznej: poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia (cele poszczególnych oddziaływań, realizatorzy, adresaci, spodziewane efekty wsparcia). Pomoc dziecku ? ofierze krzywdzenia.
Interwencja wobec sprawcy przemocy. Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w kontakcie ze sprawcą przemocy w rodzinie ? trening umiejętności ? odgrywanie ról. Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Realizacja wsparcia dla wybranych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ? trening umiejętności ? praca w grupach. Motywowanie do zmiany ? trening motywowania.
Komunikacja w Zespole Interdyscyplinarnym i wewnątrz grup roboczych. Wykorzystanie różnych doświadczeń i kompetencji członków Zespołu. Zasady skutecznej komunikacji. Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej. Trening umiejętności ? analiza przypadku.
Rola superwizji i wsparcia w profilaktyce wypalenia zawodowego ? trening technik zarządzania czasem.
Funkcjonowanie Zespołu: role w zespole, kształcenie umiejętności lidera, podział zadań w Zespole Interdyscyplinarnym, rozwiązywanie konfliktów i budowanie współpracy, kształcenie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, kształcenie umiejętności motywowania i twórczego rozwiązywania problemów ? trening umiejętności.
Rozwój osobisty pomagającego. Zasoby, potencjał, potrzeby i ścieżki rozwoju poszczególnych zespołów trening umiejętności ? praca w grupach.

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba uczestników:

do 50 osób

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych na rzecz aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Cele:

Celem kursu jest kształcenie i doskonalenie umiejętności pracowników socjalnych w zakresie niesienia pomocy osobom pozostającym w różnorodnych sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Najważniejszym celem kursu będzie stworzenie płaszczyzny nawiązywania i zacieśniania współpracy między przedstawicielami różnych instytucji i organizacji powołanych do niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem i marginalizacją. Opracowanie zasad współdziałania w zakresie prewencji i profilaktyki wszelkich przejawów patologii społecznej, występujących lub mogących wystąpić na danym obszarze. Wypracowanie spójnych i możliwych do wdrożenia strategii rozwiązywania problemów w wymiarze lokalnym
i regionalnym (gmina, powiat, województwo). Dodatkowo słuchacze będą mieli okazję podzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu różnych przejawów patologii społecznej: od przemocy w rodzinie do brutalizacji zachowań i wzrastającej patologizacji społecznej.

Harmonogram:

? Wykluczenie społeczne: kryteria diagnostyczne wykluczenia społecznego, metody rozpoznawania i badania zjawiska wykluczenia społecznego w odniesieniu do jednostki i grup społecznych, przyczyny wykluczenia społecznego, zasady pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zasady i formy współdziałania Ośrodków Pomocy Społecznej, poradni, szkoły, policji, sądu, organizacji pozarządowych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych
w zakresie rozpoznawania, niwelowania i profilaktyki wykluczenia społecznego.
? Jak budować lokalne strategie profilaktyczne: cechy dobrej strategii, (celowość, racjonalność, ekonomiczność, spójność wewnętrzna, interdyscyplinarność, kompleksowość), proces budowania strategii, promocja działań, w tym: poparcie władz lokalnych, współpraca z mediami, realizacja i monitorowanie, zasady pracy zespołów zadaniowych (formułowanie wizji i misji działania,  wyznaczanie celów szczegółowych i strategicznych, ustalania ról w zespole itp.), tworzenie projektów dla rozwiązywania zdiagnozowanych problemów danego środowiska przez Zespoły Interdyscyplinarne.
? Doskonalenie kompetencji pracowników instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych: doskonalenie komunikacji interpersonalnej, sztuka przeprowadzania wywiadu, prowadzenia rozmowy, warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Liczba uczestników:

do 50 osób

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Przemoc w ujęciu interdyscyplinarnym - niebieskie karty i działania grup roboczych

 

Cele:

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie podstaw prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Grupa potrafi zastosować w praktyce zasady zawarte w rozporządzeniu RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?Niebieskie Karty? oraz wzorów formularzy ?Niebieska Karta?.

Harmonogram:

? Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego: zadania Zespołu Interdyscyplinarnego (za: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw), zadania grup roboczych (za: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw), zadania Policji, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia (za: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?Niebieskie Karty? oraz wzorów formularzy ?Niebieska Karta?).
? Skierowanie sprawy do Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wszczęcie procedury ?Niebieskie Karty? (powołanie grupy roboczej, przepływ informacji, zakończenie procedury. Analiza nowych wzorów formularzy.
? Grupa robocza ? kontakt z rodziną: warunki rozmowy z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie, dziecko, jako osoba, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie, oddziaływanie na sprawcę przemocy w rodzinie.
? Grupa robocza ? praca w zespole: zasady pracy w zespole, tryb pracy w grupie roboczej, narzędzia pomocne w przeprowadzaniu analizy sytuacji rodziny: perspektywa mocnych stron, wyznaczanie celów ? metoda S.M.A.R.T.

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba uczestników:

do 50 osób

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Praca z ofiarą i sprawcą przemocy

 

Cele:

Spotkanie oparte jest na praktycznych metodach pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. Uczestnicy pogłębiają wiedzę z zakresu kontaktu z członkami rodziny w której występuje problem przemocy ? potrafią wykorzystać te informacje w praktyce zawodowej. Potrafi realizować zadania
wyznaczone członkom Zespołu przez rozporządzeniu RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?Niebieskie Karty? oraz wzorów formularzy ?Niebieska Karta?.

Harmonogram:

? Kontakt z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie: kompetencje członków grup roboczych wymagane w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?Niebieskie Karty? oraz wzorów formularzy ?Niebieska Karta?: diagnoza sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, udzielanie kompleksowych informacji co do możliwości uzyskania pomocy, dodatkowa forma wsparcia ? budowanie planu bezpieczeństwa, specyfika kontaktu z osobą krzywdzoną ? cykl przemocy w rodzinie, syndrom sztokholmski, wiktymizacja, wyuczona bezradność.
? Kontakt z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy w rodzinie: kompetencje członków grup roboczych wymagane w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?Niebieskie Karty? oraz wzorów formularzy ?Niebieska Karta?, rozmowy na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie, informowanie o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
? Cele programów edukacyjno-korekcyjnych ? postawy osób stosujących przemoc w rodzinie.
? Kontakt z dzieckiem ? dzienniczek dobrych praktyk.
? Perspektywa mocnych stron ? praca na zasobach klienta jako czynnik wzmacniający motywację do współpracy ze specjalistą.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Liczba uczestników:

do 50 osób

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29