Programy dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Magia jako coś niesamowitego, zaskakującego, dającego radość, niesie w sobie wiele z zaczarowanego świata, może być jednak czymś nierealnym, co może wpłynąć na zagubienie. Jak wybrać by trafić dobrze, co młody człowiek odnajdzie magicznego w naszych warsztatach...? Przekonajcie się sami...

Magiczna podróż

Warsztat dotyczący agresji i przemocy

Założenia merytoryczne i cele programu:

Modelowanie postaw wolnych od agresji i przemocy, uczenie sposobów odreagowania negatywnych emocji, uczenie określania swoich emocji przez uczniów, budowanie pozytywnego obrazu siebie i kształtowanie poczucia własnej wartości, ukazanie znaczenia współdziałania i współpracy jako sposobu przeciwdziałania agresji w grupie, poznawanie otaczającej rzeczywistości, obserwowanie i ocena własnych reakcji i zachowań

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń poznaje rodzaje agresji i źródła jej pochodzenia, potrafi nazwać swoje emocje, wie jak zachować się w trudnych sytuacjach, zna przyczyny zachowań agresywnych, umie zastosować konkretne sposoby rozładowania napięć

Magia czy oszustwo

Warsztat dotyczący zdrowego trybu życia i uzależnień

Założenia merytoryczne i cele programu:

Uświadomienie od czego możemy się uzależnić ( alkohol, narkotyki, słodycze, nikotyna, napoje energetyzujące, gry komputerowe i Internet) ukazanie, jak owo uzależnienie wpływa na nasze życie, wskazanie negatywnych skutków uzależnienia. Rozwijanie umiejętności asertywnych, uczenie sposobów ochrony przed uzależnieniem, promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw wolnych od używek

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń poznaje rodzaje uzależnienia, umie odpowiedzieć na pytanie jak zdrowo żyć, wie jak chronić siebie i swoje zdrowie, umie określić co przynosi korzyści, a co straty, zna przyczyny i skutki złego odżywiania i nadużywania substancji szkodliwych

Magia sieci

Warsztat dotyczący internetu

Założenia merytoryczne i cele programu:

Ukazanie wpływu Internetu i gier komputerowych na młodego człowieka, uczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, przestrzeganie przed niebezpieczeństwami napotykanymi w sieci, uczenie ograniczania czasu spędzanego przez dzieci przed
telewizorem i komputerem

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń potrafi bezpiecznie przeglądać strony Internetowe, zna zasady korzystania z mediów, umie ograniczyć czas spędzony przed telewizorem i komputerem, zna zagrożenia jakie może napotkać w sieci, umie chronić swoją prywatność i dane osobowe

Magia wychowania

Warsztat dotyczący zasad dobrego wychowania

Założenia merytoryczne i cele programu:

Ukazanie i przedstawienie młodym ludziom zasad dobrego wychowania, wyjaśnienie pojęć: kultura osobista, dobre wychowanie, uświadomienie istoty wychowania i jakie ma ono znaczenie w relacjach międzyludzkich, ukazanie skutków złego wychowania, rozwijanie umiejętności asertywnych, kształtowanie postaw prospołecznych, budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia w relacji z innymi, kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń wie jak zachować się w danej sytuacji np. gdy kogoś poznaje, umie zastosować zasady savoir vivre, umie z szacunkiem odnosić się do innych, rozumie swoje jak i innych potrzeby, potrafi nazwać swoje mocne strony, które kształtują jego wartość

Magia droga

Warsztat dotyczący zasad bezpiecznego poruszania się po drodze

Założenia merytoryczne i cele programu:

Uświadomienie uczniom jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa na drodze, nauczenie jak zachować się w drodze do domu, na wycieczce, idąc ulicą, rozwijanie umiejętności asertywnych,
kształtowanie postaw kulturalnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń wie jak zachować bezpieczeństwo na drodze, wie jak poruszać się po jezdni, umie zachować ostrożność idąc poboczem, zna podstawowe znaki drogowe, zna sygnalizację świetlną, wie, że jego bezpieczeństwo zależy od jego uwagi i koncentracji, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi

Magia emocji

Warsztat dotyczący raadzenia sobie w sytuacjach trudnych

Założenia merytoryczne i cele programu:

Uświadomienie własnych emocji i uczuć , rozwijanie umiejętności określania i nazywania emocji przeżywanych przez uczniów, kształtowanie umiejętności określania swoich mocnych stron, pogłębianie warsztatu komunikacji, poznanie sposobów na rozładowanie trudnych emocji

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń będzie potrafił zdefiniować zjawisko przemocy i agresji, określić i nazwać swoją złość, zna sposoby radzenia sobie ze złością, umie określić swoje mocne strony i znaleźć je także w innych, umie odnaleźć się w trudnej sytuacji i wie gdzie szukać pomocy w razie potrzeby

Metody realizacji warsztatów

Warsztaty dla klas 0-3 opierają się na jednym z podstawowych założeń współczesnej profilaktyki, że dobra i wcześnie przyswojona wiedza zmniejsza ryzyko zagrożeń. Nasze warsztaty w swojej formie są bardzo elastyczne i dostosowane do możliwości wiekowych uczniów. W prosty i przyjemny sposób, za pomocą takich środków jak: bajki edukacyjne, ćwiczenia ruchowe, rozmowę, przekazujemy uczniom niezbędną wiedzę, a także uczymy właściwych zachowań w przezwyciężaniu różnych trudności np. związanych z brakiem asertywności czy nieumiejętnością rozładowania napięć. Nasze warsztaty dla najmłodszych są atrakcyjną i przystępną formą nauki najważniejszych dla nich umiejętności, takich jak: pokonywanie agresji i złości, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ochrona przed uzależnieniami, czy umiejętność twórczego i bezpiecznego wykorzystania Internetu.

Ewaluacja:

Ankieta wypełniana po programie lub arkusz obserwacyjny

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Czas trwania pojedynczego warsztatu:

1 godzina lekcyjna (45 min.) lub
2 godziny lekcyjne (90 min.)

Zajęcia realizowane są w pojedynczych klasach

Możliwe bloki* realizacji:

  • Blok I: 4 warsztaty
  • Blok II: 8 warsztatów
  • Blok III: 12 warsztatów

przy większej ilości warsztatów (wielokrotność 4), możliwa negocjacja ceny!

*pojedynczy moduł realizowany jest w jednej placówce

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29