Profilaktyka przemocy i agresji

OPIS PIONU:

 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • promowanie postaw wolnych od agresji i przemocy;
 • kształtowanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacji przemocy czy agresji;
 • kształtowanie postaw asertywnych,
 • trening konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
 • wspieranie umiejętności komunikacji w przestrzeni internetowej w ramach obowiązującej tzw. netetykiety;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem emocji

 

JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESJĄ?

Warsztaty dla klas 1-3

Założenia merytoryczne i cele programu:

√ modelowanie postaw wolnych od agresji i przemocy;
√ trening zachowań ukierunkowanych na odreagowywanie negatywnych emocji;
√ nauka identyfikacji i określania swoich emocji przez uczniów;
√ budowanie pozytywnego obrazu siebie;
√ kształtowanie poczucia wlasnej wartości;
√ ukazanie znaczenia współdziałania i współpracy jako sposobu przeciwdziałania agresji w grupie; √ poznawanie otaczającej rzeczywistości;
√ obserwowanie i ocena własnych reakcji i zachowań.

Oczekiwane efekty programu:

√ uczeń poznaje rodzaje agresji i źródła jej pochodzenia,
√ nazywa swoje i innych emocje,
√ wie jak zachować się w trudnych sytuacjach,
zna przyczyny zachowań agresywnych
 stosuje konkretne sposoby rozładowania napięcia emocjonalnego,
√ odróżnia zachowania konstruktywne od destrukcyjnych,
√ wykazuje motywację w poszukiwaniu alternatywnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 

 

KIEDY SŁOWA RANIĄ

Warsztat dla klas 1-3

Założenia merytoryczne i cele programu:

√ ukazanie destruktywnych skutków zachowań agresywnych,
√ zapoznanie ucznia z definicją agresji oraz jej rodzajami, kazanie przykładów agresji słownej, 
√ zdobycie wiedzy z zakresu agresji z naciskiem na agresje słowną,
√ poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego jestesmy agresywni w słowach i jak możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach
 zwrócenie uwagi na istotę właściwej komunikacji i znaczenie wiezi oraz relacji w zaspokajaniu własnych potrzeb,
√ ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfiktów w relacji z innymi,
√ zrozumienie i próba ukazania, jak rozwiazywać sytuacje konfiktowe w codzienności szkolnej i rówiesniczej. 

Oczekiwane efekty programu- uczeń:

√ asertywnie wyraża swoje zdanie, uczucia i emocje, 
√ w konktrolowany sposób rozwiązuje konflikty z rowieśnikami, 
√ przejawia postawy wolne od agresji słownej,
√ charakteryzuje negatywne przejawy agresji słownej,
 poszukuje konstruktywnych dróg wyrażenia sobie w sytuacji pojawienia się trudnych emocji.

POSTAW SIĘ AGRESJI

Warsztat dla uczniów klas 4-6

Założenia merytoryczne i cele programu:

√ uświadomienie przyczyn i skutków zachowań przemocowych oraz agresywnych,
√ kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacji przemocy,
√ trening radzenia sobie wspołecznie groźnych sytuacjach,
√ zachęta do przełamywania lęku i reagowania na przemoc,
 budzenie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny,
√ kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych
√ promowanie postaw wolnych od agresji i przemocy

Oczekiwane efekty programu- uczeń:

√ charakteryzuje przyczyny i skutki zachowań przemocowych oraz agresywnych, 
zna sposoby zmiany tych zachowań, 
√ rozumie konieczność przeciwdziałania im,
√ odróżnia złość od agresji,
 komunikuje się i współpracuje z grupą rówieśniczą.

PRZEMOC PRZEZ SŁOWA

Warsztat dla klas 4-6

Założenia merytoryczne i cele programu:

√ ukazanie skutków agresywnych zachowań,
√ zdobycie wiedzy z tematyki agresji ze szczególnym naciskiem na agresję słowną,
√ poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy agresywni w słowach oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie możemy sobie w sytuacjach trudnych,
√ zwrócenie uwagi na istotę właściwej komunikacji i znaczenia więzi oraz relacji w zaspokajaniu potrzeb,
 ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
√ przedstawieie sposobów komunikowania się i podejmowania dojrzałych decyzji,
√ zrozumienie i próba ukazania, jak rozwiązać sytuacje konfliktowe w codzienności szkolnej i równieśniczej.

Oczekiwane efekty programu:

√ charakteryzuje zjawisko agresji oraz jej rodzaje, 
√ stosuje strategię właściwego reagowania na agresję słowną (np. w jaki sposób uspokoić agresora), 
√ wyraża  swoje zdanie, uczucia i emocje w kontrolowany sposób,
√ dąży do postaw wolnych od agresji słownej.

BEZ AGRESJI

Warsztat dla klas 7-8 (GIMNAZJUM) 

Założenia merytoryczne i cele programu:

√ ukazanie skutków zachowań agresywnych,
√ zdobycie wiedzy z zakresu agresji i przemocy,
√ poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy agresywni i jak możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach?,
√ ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 uczenie  sposobów komunikowania się i podejmowania dojrzałych decyzji,
√ zrozumienie i próba ukazania, jak rozwiązać sytuacje konfliktowe w codzienności szkolnej i równieśniczej.

Oczekiwane efekty programu:

√ zna przyczyny i skutki agresji, 
√ identyfikuje jakie metody są dla niego najlepsze chcąc rozładować napięcie i złość, 
√ koryguje  nieodpowiednie zachowania,
√ poszukuje wokół siebie pozytywnych wartości,
 komunikuje się i współpracuje z grupą rówieśniczą.

 

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog

 

Czas trwania pojedynczego warsztatu:

1 godzina lekcyjna (45 min.) lub
2 godziny lekcyjne (90 min.)

Zajęcia realizowane są w pojedynczych klasach

 

Możliwość realizacji w pakietach:

 

PAKIET I

 • 3 warsztaty 90 min
 • Szkolenie dla nauczycieli 2 x 45 min
 • Gadżety profilaktyczne "pakiet 1"

PAKIET II

 • 6 warsztatów 45 min
 • Szkolenie dla nauczycieli 2 x 45 min
 • Gadżety profilaktyczne "pakiet 2"

Przy większej ilości warsztatów możliwa negocjacja ceny!

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29