Programy dla klas ponadgimnazjalnych

Ciągły bieg, szybkość w pogodni za najlepszymi wynikami, dyplomami i stanowiskami, a w konsekwencji za pieniędzmi, może się zdarzyć, że gubimy szczęście. Wieczny pęd nie pozwala nam się skupić na rozwoju wewnętrznym, na własnych przyjemnościach, na odpoczynku. Jak zrelaksować umysł, jak wyznaczyć cele, jak odnaleźć siebie nie idąc na skróty i jak osiągnąć zamierzony sukces nie zatracając siebie i nie raniąc innych - oto pytania na które pragniemy znaleźć odpowiedź wspólnie z licealistami

Niezdrowa konkurencja

Warsztat dotyczący agresji i przemocy

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie postaw wolnych od przemocy, uczenie wzajemnego szacunku do bliskich, kształtowanie postaw asertywnych, zwiększenie świadomości problemu agresji: rozmiarów, mechanizmów, konsekwencji zachowań agresywnych, uczenie rozwijania prawidłowych i bliskich relacji w szkole, przygotowanie młodzieży do odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, kształtowanie właściwych sposobów komunikowania się

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna przyczyny i skutki agresji wie jakie konsekwencje niosą ze sobą owe zachowania, zna praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów, umie odnaleźć się w sytuacji zagrożenia przemocą, umie wykorzystać postawę i mowę ciała, potrafi umiejętnie komunikować się z rówieśnikami, potrafi podejmować dojrzałe decyzje, zna sposoby rozładowania złości i gniewu

Droga na skróty

Warsztat dotyczący uzależnień, w tym dopalaczy

Założenia merytoryczne i cele programu:

Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących uzależnień, przekazanie młodzieży rzetelnej i dokładnej wiedzy o specyfice substancji oraz czynności uzależniających, oraz ich wpływie na organizm i psychikę młodych ludzi, ukazanie mechanizmów i konsekwencji uzależnienia, nauczenie podejmowania racjonalnych decyzji związanych z używkami, wskazanie konsekwencji w postaci współuzależnienia i jego wpływu na młodego człowieka, uczenie metod obrony przed naciskiem otoczenia, ukazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu ukazanie możliwości, jakie niesie ze sobą życie bez używek

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna konsekwencje sięgania po środki odurzające, a także czynności które mogą zawładnąć jego czasem, zna niebezpieczeństwa i zagrożenia związane ze stosowaniem substancji uzależniających, wie czym jest współuzależnienie i FAS a także umie określić sytuacje ryzykowne, zna ich wpływ na organizm i psychikę nastolatka, umie podejmować racjonalne decyzje związane z odrzuceniem stosowania używek i dopalaczy, potrafi aktywnie spędzać czas wolny

Szklana pułapka

Warsztat dotyczący mediów i  Internetu

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie umiejętności wybierania treści które nie stanowią zagrożenia, kształtowanie umiejętności wartościowania mediów oraz selektywnego i krytycznego ich wykorzystania, przekazywanie informacji dotyczących uzależnienia od telewizji i komputera i innych czynności, ukazanie wpływu i konsekwencji stosowanej w mediach manipulacji, rozpoznawanie tych form manipulacji, przedstawienie zagrożeń i szans, jakie niosą współczesna kultura i wirtualna rzeczywistość

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń wie, jakie zagrożenia mogą płynąć z nadmiernego korzystania z mediów, wie jak praktycznie ustrzec się przed manipulacją świata mediów, jak odróżnić prawdę od fałszu, potrafi kontrolować swój czas spędzany przy komputerze

Inwestuj w siebie

Warsztat dotyczący określania i wyznaczania celów

Założenia merytoryczne i cele programu:

Ukazywanie i odkrywanie mocnych stron każdego uczestnika, uświadomienie z czym zmaga się młody człowiek próbując zachować własne marzenia i szukając własnej drogi, wskazanie istniejących możliwości realizacji własnych marzeń i uzyskania wsparcia, podkreślanie i budowanie poczucia własnej wartości, uczenie odkrywanie siebie w relacjach z innymi ludźmi, wskazywanie i kształtowanie umiejętności wyznaczania własnych celów w życiu i kontrolowania swojego czasu, ćwiczenie komunikacji międzyludzkiej

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń będzie bardziej świadomy siebie, potrafi określić cele i dążyć do nich, wie jak realizować swoje plany, nie boi się podejmować ryzyka, zna swoje mocne strony, wie jak gospodarować swoim czasem i jak duży wpływ ma to na całe ludzkie życie, umie zadbać o swoje relacji z innymi

Memento

Warsztat dotyczący mnemotechnik

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie umiejętności skuteczniej nauki, uczenie jak opanować wymagany materiał, poznawanie technik które usprawniają pamięć, koncentrację, sprawiają, że materiał jest lepiej i na dłużej zapamiętywany, ponadto czynią naukę przyjemniejszą, ukazanie jak efektywnie przygotowywać się do nauki i lepiej organizować proces uczenia, zdobycie umiejętności lepszego, efektywniejszego planowania swojej nauki

Oczekiwane efekty programu:

Uczestnicy znają mnemotechniki, wiedzą jak je zastosować, by skutecznie się uczyć, i ćwiczyć techniki pamięciowe, wiedzą jak polepszyć swoją koncentrację, zyskują wiedzę, jak powinni planować swoją naukę, aby była ona skuteczna

Co z tym seksem?

Warsztat dotyczący seksualności

Założenia merytoryczne i cele programu:

Uświadamianie młodym ludziom wartości jaką jest ich ciało, odpowiedzialności za nie, ukazywanie znaczenia miłości, przyjaźni i odpowiedzialności z drugą osobę, wspieranie młodego człowieka we współczesnym świecie, gdzie kult ciała ma ogromne znaczenia, ukazywanie im świata wartości i pomoc w ich odkrywaniu, kształtowanie postaw prozdrowotnych, ukazywanie właściwych relacji i potrzeby ich budowania, kształtowanie umiejętności wyrażania siebie, ukazywanie zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie i podejmowane decyzje

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń potrafi określić wartości jakimi kieruje się w życiu, wie jak ważne są relacje międzyludzkie, umie
zadbać o swoje bezpieczeństwo, wie jakie mogą być skutki zachowań ryzykownych, zna choroby  przenoszone drogą płciową, umie określić jakie ma mocne strony, bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i podjęte decyzje

Kim oni są???

Warsztat dotyczący tolerancji

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie postaw wolnych od podziałów, a także uczenie reagowania i przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji, promowanie świadomości wielojęzykowego i wielokulturowego modelu społeczeństwa, respektującego zasady międzykulturowe, kształtowanie postaw otwartości na innych, poszanowania różnic, wzajemnego zrozumienia, zapoznanie z wielością kultur istniejących we współczesnym świecie, promowanie oraz rozwijanie zdolności do komunikacji i interakcji między uczniami a otaczającym ich światem, uczenie i umacnianie pewności siebie w stosunku do innych, nie raniąc ich uczuć, wpływanie na stereotypowe postrzeganie Innego jako Obcego, uzmysławianie, że inność jest wartością godną ochrony i szacunku

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń wie jakimi zasadami ( wzajemnego szacunku i poszanowania bliźniego ) winien kierować się w życiu, wie jak upowszechniać dobre praktyki i kształtować postawy aktywności w działaniach na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją, umie określić swoje mocne strony a także znaleźć pozytywy u osób trzecich pozytywy u osób trzecich

Jestem, ale nie chcę być

Warsztat dotyczący autodestrukcji

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie postaw prozdrowotnych, uczenie poszanowania własnego ciała, poznanie przyczyn zachowań autodestrukcyjnych, ukazanie przyczyn zachowań agresywnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, szukanie swych mocnych stron, uświadomienie jak istotne jest zaspokojenie podstawowych potrzeb w sytuacji zagrożenia i późniejszego procesu zdrowienia, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna przyczyny i skutki zachowań agresywnych, wie czym są zachowanie autodestrukcyjne i jakie problemy się z tym wiążą, wie jak rozmawiać o trudnych sprawach, gdzie zwrócić się o pomoc, umie nazwać wartości jakimi kieruje się w życiu


Metody realizacji warsztatów

Programy profilaktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych są warsztatami opartymi o współczesne trendy w profilaktyce. Zajęcia zakładają poszerzenie ukształtowanej już wiedzy licealistów oraz wzmocnienie pozytywnych postaw, stawiając ważne pytania angażują młodzież w rozmowę i dyskusję, ucząc odpowiedzialności za własne
postawy i zachowania. Warsztaty posługują się takimi metodami jak; drama, film dydaktyczny, burza mózgów i mataplan. Biorąc pod uwagę potrzeby i aspiracje młodych ludzi kładziemy szczególny akcent na wskazywanie nastolatkom alternatywnych, zdrowszych i dojrzalszych sposobów osiągania pożądanych przez nich celów.

Ewaluacja:

Ankieta wypełniana po programie lub arkusz obserwacyjny

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Czas trwania pojedynczego warsztatu:

1 godzina lekcyjna (45 min.)

Zajęcia realizowane są w pojedynczych klasach

Możliwe bloki* realizacji:

  • Blok I: 4 warsztaty
  • Blok II: 8 warsztatów
  • Blok III: 12 warsztatów

*pojedynczy moduł realizowany jest w jednej placówce

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29