Opracowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii samorządy mają obowiązek tworzenia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Jednak nie zawsze poszczególne samorządy są w stanie korzystając tylko z wewnętrznych zasobów przygotować
dokumenty spójne, zgodne merytorycznie z zastosowaniem zasady systemowego oraz całościowego podejścia do planowanych działań.

Powyższa oferta skierowana jest do samorządów, które przy tworzeniu Programów chcą skorzystać z porad eksperta zewnętrznego w celu usprawnienia działań podejmowanych na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych a także przeciwdziałania narkomanii, podniesienia ich jakości merytorycznej, a co za tym idzie skuteczności a w rezultacie ograniczeniu szkód i kosztów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych.

Zakres prac w ramach opracowania Programu:

 • Analiza dokumentów diagnostycznych, materiałów z konsultacji oraz przepisów wewnętrznych
 • Szczegółowe określenie problemów i potrzeb
 • Określenie i wybór priorytetów oraz kierunków działań
 • Sformułowanie celów
 • Opis zadań do realizacji
 • Określenie wskaźników osiągnięcia celów
 • Sformułowanie zasad przeprowadzenia ewaluacji oraz sprawozdawczości
 • Określenie niezbędnych oraz obowiązkowych zapisów wynikających m.in. z aktów wyższego rzędu
 • Opracowanie wstępnego harmonogramu wydatków środków finansowych na poszczególne zadania z określeniem ich potencjalnych realizatorów
 • Konsultacje przygotowanego dokumentu
 • Zatwierdzenie przygotowanego dokumentu

Każdy z Programów będzie opracowywany dla każdego z samorządów indywidualnie z uwzględnieniem przepisów wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wymogiem koniecznym przy realizacji niniejszej oferty jest posiadanie przez dany samorząd aktualnej diagnozy problemów, zasobów i potrzeb, a także przeprowadzonych w tym zakresie konsultacji interdyscyplinarnych z udziałem przedstawicieli podmiotów zajmujących się profilaktyką rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii w danej społeczności lokalnej.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29