Programy dla nauczycieli

 

System reagowania na przemoc w szkole

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Zdobycie kompendium wiedzy w zakresie doświadczeń i umiejętności pozwalających na rozpoznanie i przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, szkolenie odpowiada na pytania; czym jest przemoc w szkole, jakie są źródła zachowań agresywnych: dom, szkoła, grupa rówieśnicza, media, jak rozpoznawać i zapobiegać przemocy rówieśniczej, jak postępować ze sprawcą, a jak z ofiarą przemocy, sposoby komunikowania się z dzieckiem stosującym agresję i przemoc, asertywne metody radzenia sobie z agresją, programy profilaktyczne dla młodzieży dotyczące przemocy, jak rozpoznać ofiarę/sprawcę przemocy

Szkolenie dotyczące narkomanii

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Ukazanie wpływu jaki narkotyk ma na życie człowieka, zarówno szkolne, jak i rodzinne, przekazanie informacji dotyczących faz i mechanizmów uzależnienia, poznanie przyczyn wchodzenia młodzieży w uzależnienia, promowanie zdrowego stylu życia, ukazanie i promowanie świata wartości wolnego od używek, zapoznanie z rodzajami narkotyków, ukazanie procedur postępowania w przypadku zagrożenia uczniów demoralizacją, prawo a narkotyki, podanie adresów placówek które zajmują się pomocą osobą uzależnionym od narkotyków

Profilaktyka uzależnien od substancji

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Przyczyny wchodzenia w uzależnienie, charakterystyka substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, dopalaczy nikotyny, ukazanie znaczenia programów profilaktycznych oraz wskazanie miejsca nauczyciela w procesie szeroko pojętej profilaktyki, indywidualne rozmowy z osobami zagrożonymi uzależnieniami, sposoby wyjścia z uzależnienia, ćwiczenia? analiza konkretnych przypadków, obalamy mity- świadectwo młodzieży

Uzależnienie od czynności

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Przedstawienie mechanizmu i konsekwencji uzależnienia, zwrócenie uwagi na różne formy uzależnienia, przekazanie rzetelnej i dokładnej wiedzy o specyfice czynności uzależniających oraz ich wpływie na organizm i psychikę młodych ludzi, omówienie poszczególnych czynności tj. pracoholizm, internetoholizm, jedzenioholizm, zakupoholizm i uzależnienie od hazardu, gier, zakładów, seksu. Ukazanie sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach, ukazanie znaczenia wsparcia dla uczniów dotkniętych owym uzależnieniem

Internet - dobro, czy zło?

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

ZUI ? Zespół Uzależnienia do Internetu, wpływ komputera i Internetu na młodego człowieka, rodzaje aktywności dzieci i młodzieży w sieci, zalety korzystania z Internetu, najpopularniejsze zagrożenia Internetu, jak chronić własne dziecko ? poradnik dla wychowawców klas i nauczycieli, sposoby ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci, nowe zagrożenia m.in: sexing ? nastoletnia auto-pornografia w sieci, cyberprzemoc, era informacji i manipulacji medialnej, programy i kampanie społeczne dotyczące zagrożeń związanych z Internetem, programy pozwalające kontrolować dostęp dzieci do komputera i Internetu

Komunikacja z uczniem i rodzicem

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Pogłębianie wiedzy na temat komunikacji i ukazanie jej znaczenia w procesie wychowawczym, zdobycie wiedzy na temat właściwego przekazu informacji dotyczących uczniów w relacji nauczyciel ? rodzic,uczenie rozpoznawania barier komunikacyjnych, oraz rozwijanie metod aktywnego słuchania, zdobycie wiedzy na temat konieczności zaspokojenia potrzeb uczniów, potrzebnych do umocnienia więzi i niwelowania negatywnych zachowań w relacji nauczyciel ? uczeń, ukazanie sposobów rozładowania złości i gniewu, ukazanie sposobów porozumiewania się z młodzieżą a także z rodzicami

FAS / ADHD

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Zapoznanie z definicją zespołu FAS i ADHD, kształtowanie umiejętności rozmowy i pracy z dzieckiem z owymi zaburzeniami, przybliżenie charakterystycznych cech i objawów oraz wyczulenie na zjawisko spożywania alkoholu w czasie ciąży, wdrażanie zasad funkcjonowania dziecka z zespołem ADHD, przybliżenie metod pracy z tym dzieckiem, kształtowanie umiejętności asertywnych oraz wyrażania własnego zdania, ukazywanie istoty konstruktywnego chwalenia, konsekwencji oraz motywowania

Praca z uczniem trudnym - czyli różne odcienie wychowania

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Uświadamiamy kim jest trudny uczeń, pokazując różne podejścia do problemu, omawiamy przyczyny powstawania trudności wychowawczych i pokazujemy jak radzić sobie z dyscypliną w klasie, ćwiczymy umiejętności komunikacyjne i asertywne, uczestnicy dowiedzą się z jakimi trudnościami
mogą spotkać się w pracy z uczniem, zdobędą umiejętności niezbędne w pracy z dzieckiem trudnym, nauczą się dostosowywać proces nauczania do konkretnej osoby, pracować z uczniami o nietypowych potrzebach oraz formułować komunikaty motywujące ich do pracy

Wychowanie seksualne, jak prowadzić "korepetycje z seksu"?

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Kształtowanie postaw prospołecznych, przełamywanie stereotypów dotyczących seksualności, kształtujemy umiejętność mówienia o płciowości ludzkiej o uczuciach i odpowiedzialności w kontakcie z drugą osobą. Rozmawiamy o dyskrecji i intymności, uczymy przekazywania wiedzy i reagowania na trudne tematy, przekazujemy wiedzę dotyczącą chorób przenoszonych drogą płciową, promujemy profilaktykę prozdrowotną, omawiamy różne zachowania ryzykowne i ich konsekwencje

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a niepełnosprawność ucznia

 

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Omawiamy podstawowe zmiany dotyczące rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, uwrażliwiamy na potrzebę niesienia pomocy wszystkim uczniom bez względu na ich ograniczenia, umacnianie i odkrywanie mocnych stron każdego ucznia, kształtujemy postawy prospołeczne, wdrażanie procedur postępowania z uczniami trudnymi


Metody realizacji warsztatów

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy realizację szkoleń dla nauczycieli i wychowawców klas w formie pozwalającej na przeszkolenie sporej części lub całej Rady Pedagogicznej w tym samym czasie. Każde
szkolenie oparte jest na założeniu współpracy szkoły i rodziców w realizowaniu profilaktyki względem ucznia. Takie całościowe podejście do problemu profilaktyki uzależnień i przemocy ułatwia przekazywanie uczniom treści programów profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły. Wszystkie nasze kursy prowadzą sprawdzeni i polecani specjaliści danej dziedziny. Podczas szkolenia uczestnicy pracują na materiałach multimedialnych, dzięki czemu wiedza przyswajana jest w pełniejszy i bardziej zrozumiały sposób.

Istnieje możliwość przygotowania innych szkoleń wynikających z potrzeb Placówki.

Studium przypadku (tematy do wyboru):

Jeżeli w naszej propozycji nie znajdują Państwo problematyki, którą chcielibyście poruszyć na szkoleniu, oferujemy przygotowanie indywidualnego harmonogramu szkolenia dostosowanego do potrzeb Państwa Placówki.

Prowadzący program:

(2 Trenerów) Psycholog oraz pedagog - profilaktyk

Czas trwania pojedynczego warsztatu:

Do 3 godzin lekcyjnych (ok. 120 min.)

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29