Badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim

 

Założenia:

 

Badania ESPAD 2007 ukazują, iż jedynie 10 ? 15% nastolatków (15 ? 16 lat) spotyka się z odmową w przypadku próby zakupu alkoholu. Przeprowadzenie badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim ma na celu ukazanie skali tego zjawiska w środowisku lokalnym oraz promocji dobrych praktyk w przypadku odpowiedzialnych sprzedawców. Kluczem do sukcesu jest przeprowadzenie profesjonalnej akcji kontrolnej oraz informacyjnej, która pozwoli na zdefiniowanie problemu oraz podjęcie stosownych działań naprawczych.

Cele

 

? Ukazanie uczestnikom jak trudno rozpoznać wiek osób kupujących napoje alkoholowe na podstawie wyglądu, zwrócenie szczególnej uwagi na wiek kupujących, podkreślenie jak ważna jest kontrola dowodów osobistych, asertywne zachowanie w stosunku do nieletnich, którzy próbują nabyć alkohol. Ćwiczenie prowadzone w formie indywidualnego testu rozpoznawania klienta
? Straty spowodowane nadmiernym spożyciem alkoholu: Podczas szkolenia tworzymy listę korzyści i strat powodowanych przez picie ryzykowne. Zadanie odnosi się do osobistych doświadczeń i przekonań uczestników. Podczas zadania obalamy mity odnoszące się do przekonań na temat korzyści z picia alkoholu oraz wskazujemy bieżące zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu
przez młodzież i dorosłych. Rozmowa ze sprzedawcami ma na celu zmianę osobistych przekonań w kierunku pożądanym przez organizatorów szkolenia.
? Sprzedaż napojów alkoholowych w świetle obowiązujących przepisów prawa: przybliżenie zagadnień prawnych warunkujących sprzedaż alkoholu w celu poszerzenia wiedzy oraz ukazania konsekwencji karnych związanych z nielegalną sprzedażą alkoholu. Zmniejszenie poczucia bezradności w sytuacjach kontaktu z osobami nieletnimi oraz ograniczenie możliwości argumentów
służących ?usprawiedliwianiu? się sprzedawców.
? Odpowiedzialność za sprzedaż alkoholu w perspektywie rodzicielskiej: to odwołanie się do doświadczeń rodzicielskich uczestników i świadome stawianie granic jak i wyposażenie w umiejętność asertywnego zachowania w stosunku do kupujących.
? Przedstawienie asertywnych postaw w odmowie sprzedaży alkoholu osobie nieletniej lub nietrzeźwej: praktyczna wiedza nt. postaw zwiększających zdolności psychospołeczne sprzedawcy w celu konsekwentnej odmowy sprzedaży.

Realizatorzy (2 osoby):

 

Osoba dokonująca próby zakupu

W tym przypadku jest to osoba pełnoletnia, która w danym roku kalendarzowym ukończyła 18-sty rok życia, dlatego w świetle prawa, jako pełnoletni nie łamie prawa, jednak jej wygląd i zachowanie budzi uzasadnione wątpliwości, jeżeli chodzi o wiek.

Realizator kampanii informacyjnej

Jest to odpowiednio przeszkolona osoba której zadaniem jest: przypadku dokonania sprzedaży informowanie nt. kar wynikających z obowiązujących przepisów oraz porady dotyczące asertywnej sprzedaży alkoholu, natomiast w przypadku pozytywnego wyniku badań, to udzielenie indywidualnych porad związanych z codzienną pracą sprzedawcy oraz wręczenie Certyfikatu Rzetelnego Punktu Sprzedaży.

Badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim prowadzone są w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach sprzedaży alkoholu. Wizyta polega na próbie dokonania zakupu przez osobę wyglądającą na niepełnoletnią. Po badaniu prowadzimy kampanię informacyjną. W przypadku dokonania sprzedaży jest to informowanie nt. kar wynikających z obowiązujących przepisów oraz porady dotyczące asertywnej sprzedaży alkoholu, natomiast w przypadku pozytywnego wyniku badań, to udzielenie indywidualnych porad związanych z codzienną pracą sprzedawcy oraz wręczenie Certyfikatu Rzetelnego Punktu Sprzedaży.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29