Programy dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Młodzi odkrywcy, poszukujący tego co ważne, mądre, zagadkowe na morzu nowych możliwości stykają się z różnymi niebezpieczeństwami, czasem kuszącymi, ale złudnymi. Skarbem mogą okazać się nowe umiejętności, znajomości, ale nie zawsze dające im korzyść. Chcąc odkryć zatopione skarby i perły, uczymy sięjak posługiwać się mapą w dżungli życia...

Zatopiony skarb

Warsztat dotyczący agresji i przemocy

Założenia merytoryczne i cele programu:

Uświadomienie przyczyn i skutków zachowań przemocowych i agresywnych, kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacji przemocy oraz nauka radzenia sobie w społecznie groźnych sytuacjach, wpłynięcie na zmianę postaw i zachowań uczniów wobec siebie i innych, zachęta do przełamywania lęku i reagowania na przemoc, budzenie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych, promowanie postaw wolnych od agresji i przemocy, poznawanie otaczającej rzeczywistości, oraz obserwacje własnych reakcji i zachowań

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń potrafi scharakteryzować przyczyny i skutki zachowań przemocowych i agresywnych, zna sposoby zmiany tych zachowań, rozumie konieczność przeciwdziałania im, odróżnia złość od agresji, potrafi komunikować się i współpracować z grupą rówieśniczą

Nie wszystko złoto...

Warsztat dotyczący uzależnień i dopalaczy

Założenia merytoryczne i cele programu:

Dostarczenie wiedzy i obalanie mitów na temat substancji uzależniających, rozwijanie koncentracji i umiejętności obserwacji otoczenia, wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby eksperymentują a uczeń nie chce, ukazanie norm, wartości i postaw wolnych od uzależnień, przekazanie informacji na temat negatywnych skutków korzystania z używek, uczenie młodzieży umiejętności przeciwstawienia się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia, trening odmawiania, ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania przez młodzież czasu wolnego

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna negatywne skutki zażywania substancji psychoaktywnych, potrafi powiedzieć ?nie? i oprzeć się naciskowi grupy rówieśniczej, zna asertywną odmowę, wie gdzie znaleźć pomoc w sytuacji zagrożenia, potrafi aktywnie spędzać czas wolny, wie jakie jest ryzyko sięgania po środki psychoaktywne

Złapani w sieć

Warsztat dotyczący Internetu

Założenia merytoryczne i cele programu:

Uczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, uwrażliwienie młodych internautów na problem cyberprzemocy, poznanie zasad ochrony danych osobowych w Internecie przez uczniów, uczenie zasady stosowania ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci oraz postawy wzajemnego szacunku w Internecie, kształtowanie w młodych ludziach czujności w stosunku do innych szczególnie nieznajomych

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna kodeks bezpiecznego korzystania z sieci, wie jak zachować w sytuacji doświadczenia cyberprzemocy, potrafi chronić swoje dane osobowe, zna zasady korzystania z gier komputerowych, wie z jakich stron internetowych korzystać oraz, gdzie szukać pomocy

Odkrywanie pereł

Warsztat dotyczący dobrego wychowania

Założenia merytoryczne i cele programu:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu savoir vivre, budowanie wzajemnego zaufania, rozwijanie pozytywnych uczuć w stosunku do członków rodziny, kolegów i przyjaciół, uczenie wzajemnego szacunku i pozytywnego odnoszenia się do innych, pogłębianie wiedzy i ćwiczenie właściwych postaw niezbędnych w komunikacji, ukazanie znaczenia barier komunikacyjnych, promowanie zachowań i działań nie naruszających godności drugiej osoby

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna zasady dobrego wychowania, wie jak zachować się w towarzystwie, potrafi w pozytywny i pełen szacunku sposób rozmawiać z innymi, udzielać im pomocy, zna zasady komunikacji

Kopalnia skarbów

Warsztat dotyczący mnemotechnik

Założenia merytoryczne i cele programu:

Ukazanie technik uczenia się i zapamiętywania, kształtowanie właściwego podejścia do nauki, urozmaicanie metod i uwzględnianie indywidualnych predyspozycji uczniów, zdobycie umiejętności szybkiej i skutecznej nauki, podniesienie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zapamiętywania, koncentracji uwagi, notowanie (mapy umysłu), umiejętne planowanie i organizowanie nauki

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna sposoby i techniki zapamiętywania, wie jak pracować nad swoją koncentracją, umie zaplanować czas swojej pracy i zorganizować miejsce do nauki, wie jakie znaczenie na jego efektywną pracę ma odpoczynek, umie zapamiętywać treści, liczby, ortografię, słówka z języka obcego

Bezludna wyspa

Warsztat dotyczący umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie postaw wolnych od agresji i konfliktów, zapobieganie konfliktom, prezentowanie sposobów na ich rozwiązywanie, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, szczególnie w sytuacji stresowej, kształtowanie właściwej komunikacji w szkole i w domu, ukazywanie swych mocnych stron, ukazanie sposobów na rozładowanie napięć

Oczekiwane efekty programu:

Wie jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak skutecznie rozwiązać problem, potrafi ukazać swoje mocne strony, wykorzystać swoje cechy i umiejętności, zna sposoby na rozładowanie napięć i sytuacji trudnych

Metodyrealizacji warsztatów

Warsztaty dla klas 4-6 oparte są na schemacie gier edukacyjnych. Zajęcia poprzez zabawę i aktywne zaangażowanie uczestników przystępnie przybliżają temat, a formy i techniki takie jak: burza mózgów, rysowanie, ćwiczenia komunikacyjne, mapy myśli, pobudzają twórczość i aktywność zmysłową. Użycie nowoczesnych środków multimedialnych zastosowanych w warsztatach sprawia, że nauka staje się przyjemnością. W naszych warsztatach zwiększamy u uczestników pozytywne nastawienie do siebie i swojego życia, kształtujemy postawy prospołeczne i promujemy styl życia wolny od przemocy, używek i niewłaściwego wykorzystywania współczesnych mediów, takich jak telewizja, telefony komórkowe i Internet. Dajemy wskazówki, jak skuteczniej przyswajać wiedzę, jak radzić sobie z własnymi emocjami oraz promujemy zasady savoir- vivre? u.

Ewaluacja:

Ankieta wypełniana po programie lub arkusz obserwacyjny

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Czas trwania pojedynczego warsztatu:

1 godzina lekcyjna (45 min.)

Możliwe bloki* realizacji:

  • Blok I: 4 warsztaty
  • Blok II: 8 warsztatów
  • Blok III: 12 warsztatów

przy większej ilości warsztatów (wielokrotność 4), możliwa negocjacja ceny!

*pojedynczy moduł realizowany jest w jednej placówce

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29