Programy dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Młodzi odkrywcy, poszukujący tego co ważne, mądre, zagadkowe na morzu nowych możliwości stykają się z różnymi niebezpieczeństwami, czasem kuszącymi, ale złudnymi. Skarbem mogą okazać się nowe umiejętności, znajomości, ale nie zawsze dające im korzyść. Chcąc odkryć zatopione skarby i perły, uczymy sięjak posługiwać się mapą w dżungli życia...

Oblicza uzależenia 

Warsztaty dla klas 1-3

Założenia merytoryczne i cele programu:

 • Uświadomienie od czego pożemy się uzależnić (alkohol, narkotyki, slodycze, nikotyna, napoje energetyzujące, gry koputerowe internet);
 • Ukazanie, jak owo uzalezenie wpływa na nasze życie;
 • wskazanie negatywnych skutków uzależenia;
 • rozwijanie umiejętności asertywnych;
 • promowanie zdrowego stylu życiu;
 • kształtowanie postaw wolnych od używek

Oczekiwane efekty programu:

 • Uczeń  rozpoznaje rodzaje uzależenia;
 • Umie odpowiedzieć na pytania jak zdrowo żyć;
 • Wie w jaki  sposób chronić siebie i swoje zdrowie;
 • Określa co przynośi korzyści a co straty;
 • Zna przyczyny i skutki złego odżywania i nadużywania substancji szkodliwych

Bezpieczne zachowanie w sieci

Warsztaty dla klas 1-3

Założenia merytoryczne i cele programu:

 • Ukazanie wpływu internetu i gier komputerowych na funkcjonowanie młodego człowieka;
 • Uczenie zasad bezpiecznegfo korzystania z internetu;
 • Poznanie alternatywnych form  spędzania wolnego czasu;
 • Przestrzeganie przed niebezpieczeństwami napotkanymi w śieci;
 • uczenie ograniczania czasu spędzonego przez dzieci przed telewizorem i komputerem

Oczekiwane efekty programu:

 • Uczeń potrafi bezpiecznie przeglądać strony internetowe;
 • Zna zasady korzystania z mediów;
 • Umie ograniczyć czas spędzony przed telewizorem i komputerem;
 • Charakteryzuje zagrożenia jakie może napotkać w sieci;
 • Chroni swoją prywatność i dane osobowe

Złapani w sieć

Warsztat dla klas 4-6

Założenia merytoryczne i cele programu:

 • Uczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • Uwrażliwienie młodych internautów na problem cyberprzemocy,
 • Poznanie zasad ochrony danych osobowych w Internecie przez uczniów,
 • Uczenie zasady stosowania ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci oraz postawy wzajemnego szacunku w Internecie,
 • Kształtowanie w młodych ludziach czujności w stosunku do innych szczególnie nieznajomych

Oczekiwane efekty programu:

 • Uczeń zna kodeks bezpiecznego korzystania z sieci;
 • Wie jak zachować w sytuacji doświadczenia cyberprzemocy;
 • Potrafi chronić swoje dane osobowe, zna zasady korzystania z gier komputerowych;
 • Wie z jakich stron internetowych korzystać oraz, gdzie szukać pomocy

Bez Nałogów 

Warsztaty dla klas 4-6

Założenia merytoryczne i cele programu:

 •  Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu savoir vivre, budowanie wzajemnego zaufania, rozwijanie pozytywnych uczuć w stosunku do członków rodziny, kolegów i przyjaciół, uczenie wzajemnego szacunku i pozytywnego odnoszenia się do innych, pogłębianie wiedzy i ćwiczenie właściwych postaw niezbędnych w komunikacji, ukazanie znaczenia barier komunikacyjnych, promowanie zachowań i działań nie naruszających godności drugiej osoby

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna zasady dobrego wychowania, wie jak zachować się w towarzystwie, potrafi w pozytywny i pełen szacunku sposób rozmawiać z innymi, udzielać im pomocy, zna zasady komunikacji

Kopalnia skarbów

Warsztat dotyczący mnemotechnik

Założenia merytoryczne i cele programu:

Ukazanie technik uczenia się i zapamiętywania, kształtowanie właściwego podejścia do nauki, urozmaicanie metod i uwzględnianie indywidualnych predyspozycji uczniów, zdobycie umiejętności szybkiej i skutecznej nauki, podniesienie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zapamiętywania, koncentracji uwagi, notowanie (mapy umysłu), umiejętne planowanie i organizowanie nauki

Oczekiwane efekty programu:

Uczeń zna sposoby i techniki zapamiętywania, wie jak pracować nad swoją koncentracją, umie zaplanować czas swojej pracy i zorganizować miejsce do nauki, wie jakie znaczenie na jego efektywną pracę ma odpoczynek, umie zapamiętywać treści, liczby, ortografię, słówka z języka obcego

Bezludna wyspa

Warsztat dotyczący umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Założenia merytoryczne i cele programu:

Kształtowanie postaw wolnych od agresji i konfliktów, zapobieganie konfliktom, prezentowanie sposobów na ich rozwiązywanie, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, szczególnie w sytuacji stresowej, kształtowanie właściwej komunikacji w szkole i w domu, ukazywanie swych mocnych stron, ukazanie sposobów na rozładowanie napięć

Oczekiwane efekty programu:

Wie jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak skutecznie rozwiązać problem, potrafi ukazać swoje mocne strony, wykorzystać swoje cechy i umiejętności, zna sposoby na rozładowanie napięć i sytuacji trudnych

Metodyrealizacji warsztatów

Warsztaty dla klas 4-6 oparte są na schemacie gier edukacyjnych. Zajęcia poprzez zabawę i aktywne zaangażowanie uczestników przystępnie przybliżają temat, a formy i techniki takie jak: burza mózgów, rysowanie, ćwiczenia komunikacyjne, mapy myśli, pobudzają twórczość i aktywność zmysłową. Użycie nowoczesnych środków multimedialnych zastosowanych w warsztatach sprawia, że nauka staje się przyjemnością. W naszych warsztatach zwiększamy u uczestników pozytywne nastawienie do siebie i swojego życia, kształtujemy postawy prospołeczne i promujemy styl życia wolny od przemocy, używek i niewłaściwego wykorzystywania współczesnych mediów, takich jak telewizja, telefony komórkowe i Internet. Dajemy wskazówki, jak skuteczniej przyswajać wiedzę, jak radzić sobie z własnymi emocjami oraz promujemy zasady savoir- vivre? u.

Ewaluacja:

Ankieta wypełniana po programie lub arkusz obserwacyjny

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Czas trwania pojedynczego warsztatu:

1 godzina lekcyjna (45 min.)

Możliwe bloki* realizacji:

 • Blok I: 4 warsztaty
 • Blok II: 8 warsztatów
 • Blok III: 12 warsztatów

przy większej ilości warsztatów (wielokrotność 4), możliwa negocjacja ceny!

*pojedynczy moduł realizowany jest w jednej placówce

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29