Szkolenia: OPS

 

Rodzina w ujęciu systemowym - praca z rodziną problemową

 

Cele

Uczestnicy poznają podstawy rozumienia rodziny w ujęciu systemowym, potrafi stworzyć kompleksowy plan pomocy rodzinie.

Harmonogram:

? Rodzina w ujęciu systemowym ? charakterystyka: struktura i organizacja, zróżnicowanie, zdolność do utrzymania spójności, zdolność do utrzymania stałości, zdolność do rozwoju. Fazy życia rodziny ? realizacja zadań.
? Problemy rodziny - diagnoza lokalnych potrzeb.? Tworzenie planu pomocy rodzinie: diagnoza szans tkwiących w rodzinie i środowisku, diagnoza zagrożeń tkwiących w rodzinie i środowisku, wykorzystanie lokalnych zasobów: analiza systemu wsparcia (pomoc psychologiczna, socjalna, prawna, doradztwo zawodowe), kompetencje poszczególnych instytucji, motywowanie do współpracy.
? Praca interdyscyplinarna ? budowanie lokalnych koalicji, procedura Niebieskie Karty (za: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?Niebieskie Karty? oraz wzorów formularzy ?Niebieska Karta?) ? działania Zespołu Interdyscyplinarnego, oddziaływania profilaktyczne na terenie gminy.
? Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Materiały szkoleniowe:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba uczestników:

do 50 osób

Kontrakt socjalny jako skuteczne narzędzie pracy pracownika socjalnego

 

Cele:

Uczestnicy poznają zasady skutecznej współpracy z klientem ? potrafią stworzyć angażujący klienta kontrakt socjalny, plan działań naprawczych.

Harmonogram:

? Nowy wzór kontraktu socjalnego ? nowe zadania specjalisty (za: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego): etapy pracy z klientem, zadania do wykonania na poszczególnych etapach pracy.
? Budowanie planu pomocy ? wykorzystanie funkcjonujących zasobów lokalnych: wsparcie ? kompetencje poszczególnych instytucji.
? Aktywizacja zawodowa: wielowymiarowa diagnoza sytuacji osób pozostających bez pracy oraz identyfikacja potrzeb rodzin, perspektywa mocnych stron ? określanie zasobów oraz możliwości klienta. Identyfikowanie trudności klienta, uwarunkowania sposobu funkcjonowania klienta w systemie pomocy społecznej, wyznaczanie celów pracy z klientem.
? Określanie ścieżki współpracy ? zastosowanie kontraktu socjalnego.
? Rozmowa motywująca do zmiany - wspomaganie wewnętrznej motywacji do zmiany: wzmacnianie poczucia własnej skuteczności klienta, wzmacnianie rozbieżności między celami klienta, a jego zachowaniem, model stadiów zmiany: diagnoza procesu motywacyjnego klienta, interwencje.
? Ustalenie quasi kontraktu socjalnego ? komunikacja.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Liczba uczestników:

ok. 40 osób

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29