Szkolenia: Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - kontrola punktów sprzedaży w związku ze zmianą ustawy o swobodze działalności gospodarczej

 

Cele

Objaśnienie pojęć wynikających z ustawy, omówienie postępowania o wydanie zezwolenia, utrwalenie zagadnień związanych z obsługą zezwoleń w okresie ich ważności, kontrola punktów sprzedaży w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o swobodzie działalności gospodarczej, skutki przeprowadzenia kontroli niezgodnie z prawem w świetle ustawy, zapoznanie z nowymi obowiązkami organu kontrolującego.

Harmonogram:

? Objaśnienie pojęć ustawowych i wynikających z ustawy m.in.: rodzaje zezwoleń, zakres zezwoleń, punkt sprzedaży, miejsce sprzedaży, limit punktów sprzedaży, zasady usytuowania punktów sprzedaży, bezwzględne i czasowe zakazy sprzedaży alkoholu, pojęcie napoju alkoholowego, opłaty za korzystanie z zezwoleń, wyjątki od zapisów ustawowych.
? Omówienie postępowania o wydanie zezwolenia m.in.: dokumentacja dołączana do wniosku, postępowanie względem ogródków piwnych, sprzedaży sezonowej, sprzedaży przez Internet, sprzedaży w handlu obwoźnym, terminowość zezwoleń.
? Omówienie zagadnień związanych z obsługą zezwoleń w okresie ich ważności: wysokość opłat, podstawy wygaszania i cofania zezwoleń.
? Kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu: omówienie zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, wskazanie zmian w przepisach dotyczących sposobu kontroli przedsiębiorców, omówienie zasad kontroli przedsiębiorców.
? Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która określa skutki przeprowadzenia kontroli niezgodnie z prawem; odszkodowanie dla przedsiębiorcy od organu.
? Nowe obowiązki organu kontrolującego, tryb kontroli.

Materiały szkoleniowe:

przewidziane dla każdego przedstawiciela punktu

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba uczestników:

do 50 osób

Zakres prac komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Szkolenie przekrojowe

Cele:

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowej pracy Komisji , określenie zakresu obowiązków poszczególnych członków KRPA, przybliżenie współczesnych zagrożeń społecznych, omówienie najważniejszych aktów prawnych.

Harmonogram:

? Współczesne zagrożenia społeczne; nadużywanie alkoholu (picie ryzykowne, picie szkodliwe), zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani w tym przepisy zakazujące handlu ?dopalaczami?; hazard - rozpoznawanie i ośrodki leczenia; cyberzagrożenia, omówienie zagrożeń związanych z multimediami, przemoc domowa- przedstawienie problemu.
? Praca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; prowadzenie działań edukacyjnych, interwencyjnych i motywacyjnych wobec osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin; zasady dobrej komunikacji, ćwiczenie własnych umiejętności komunikowania się; jak mówić, żeby ludzie nas słuchali; obowiązek tworzenia w gminie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Zespołów Interdyscyplinarnych; zasady pierwszego kontaktu, prowadzenia rozmów z osobami zgłaszającymi się, omówienie trudnych przypadków; procedura zobowiązania do leczenia odwykowegow praktyce; podmioty działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich zadania w tym zakresie; zasady współpracy interdyscyplinarnej na rzecz pomocy rodzinie z problemem alkoholowym; system pomocy rodzinie z problemem alkoholowym; zasady opracowania lokalnej diagnozy problemów społecznych; alkohol, narkomania, przemoc w rodzinie; opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii; zasady finansowania zadań wynikających z programów.
? Przepisy i akty prawne - omówienie; polityka wobec narkomanii - działania lokalne; rynek narkotykowy w Polsce; HIV/AIDS - zagadnienia moralno-etyczne i prawne.; Nowelizacja Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości; procedura związana z leczeniem odwykowym; formy dofinansowywania oraz finansowania zadań wynikających z programów; zasady tworzenia budżetu na realizację zadań wynikających z gminnych programów; kształt uchwały w sprawie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Przygotowanie otwartego konkursu ofert, tryb i sposób rozstrzygania otwartego konkursu ofert; zasady sporządzania ofert konkursowych, sprawozdań częściowych oraz końcowych; zasady sporządzania umowy, rozliczenia dotacji oraz kontroli realizacji zleconych zadań.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Liczba uczestników:

ok. 40 osób

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Motywowanie do zmiany - etapy rozmowy motywującej z osobą uzależnioną

 

Cele:

Zaznaczenie istoty motywacji i procesu zmiany. Uczestnicy poznają podstawowe zasady przeprowadzania skutecznej rozmowy motywującej, wiedzą jak wykorzystać je w kontakcie z klientem.

Harmonogram:

? Zasady prowadzenia rozmowy motywującej: wywiad motywujący ? relacja jako czynnik wspomagający zmianę, wspomaganie wewnętrznej motywacji do zmiany: wzmacnianie poczucia własnej skuteczności klienta, wzmacnianie rozbieżności między celami klienta, a jego zachowaniem.
? Model stadiów zmiany: charakterystyka stadiów zmiany, diagnoza procesu motywacyjnego klienta, interwencje.
? Kontakt z klientem: techniki wspomagające zmianę, strategie umożliwiające współpracę z klientem.
? Perspektywa mocnych stron: praca na zasobach klienta jako czynnik wzmacniający motywację do współpracy ze specjalistą, praca na zasobach klienta jako czynnik wzmacniający motywację do współpracy z klientem.

Materiały szkoleniowe:

przewidziane dla każdego przedstawiciela punktu

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba uczestników:

do 50 osób

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29