Szkolenia z przemocy - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 
Miło nam poinformować , że w dniu wczorajszym podpisaliśmy już kolejny raz Umowę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na realizację szkoleń "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym" skierowanych do kadr pomocy społecznej z wjewództwa mazowieckiego.
 
Rekrutacja na bezpłatne szkolenie prowadzona jest bezpośrednio poprzez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 
 

Adresaci:

 • Przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie w województwie mazowieckim - pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ochrony zdrowia, GKRPA, sanepidu, przedstawiciele instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w tym też przemocy w rodzinie.
 • Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Założenia merytoryczne szkolenia :

 • Przedstawienie mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie wraz z omówieniem specyfiki funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie o stosujących przemoc - możliwość pomocy.
 • Przemoc a uzależnienie od substancji psychoaktywnych.
 • Etapy pracy z osobą dotkniętą przemocą oraz z osobą stosującą przemoc
 • Przemoc wobec dziecka: sytuacja dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz prawna dziecku krzywdzonemu; rola przedstawicieli różnych służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji.
 • Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych: szczególne potrzeby osób starszychi niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej.
 • Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: nauka przygotowania wybranych pism procesowych m.in. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wniosek o wgląd w sytuację dziecka.
 • Budowanie sieci wsparcia społeczności lokalnej ( np. tworzenie nowych i wspieranie istniejących placówek dla osób doznających przemocy w rodzinie - w tym punktów konsultacyjnych, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia, jak też tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dzieciom krzywdzonym).
 • Stres i wypalenie zawodowe osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie - metody radzenia sobie.