Regulamin rekrutacji

PLAN REKRUTACJI I ZASADY UCZESTNICTWA na szkolenie ?Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć? dla zespołów interdyscyplinarnych
 
1.
Uczestnicy szkolenia
 
1. Uczestnikami szkolenia ?Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć? mogą zostać przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych, działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2011.149.887 z późn. zm.). W skład zespołów, powoływanych przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wchodzą obligatoryjnie przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi. Ponadto, w skład zespołów interdyscyplinarnych mogą wchodzić prokuratorzy i przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Uczestnikami szkolenia zostać mogą także członkowie grup roboczych, w skład których wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; Policji; oświaty; ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 Kodeksu Karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby szkolenia.

 

2.

Zasady rekrutacji

 

1. Rekrutacja uczestników na szkolenie przeprowadzona zostanie poprzez rozesłanie zaproszeń w formie listownej do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także do dyrektorów placówek, przy których działają zespoły interdyscyplinarne (2 479 gmin na terenie całej Polski).


2. Dodatkowo rozesłane zostaną informacje/zaproszenia do potencjalnych uczestników w wersji elektronicznej (poprzez pocztę e-mail).


3.Informacja o szkoleniu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej (www.mpips.gov.pl), portalu pomocy społecznej (www.ops.pl), Programu PL 14

 

4. W pierwszej kolejności rekrutacja uczestników odbywać się będzie spośród podstawowej grupy docelowej, jaką stanowić będą członkowie ZI, przedstawiciele służb wyszczególnionych w pkt. 1.1 regulaminu.


5. Następnie nastąpi dodatkowy nabór spośród rozszerzonej grupy docelowej, którą stanowić będą członkowie grup roboczych wyszczególnionych w pkt. 1.2 regulaminu, tylko w przypadku zaistnienia zagrożenia niezrealizowania zamówienia z udziałem podstawowej grupy docelowej.


6. W trakcie rekrutacji, w pierwszej kolejności przyjmowani będą do szkoleń członkowie ZI, które zgłoszą udział w szkoleniu w pełnym składzie tj. po jednym przedstawicielu służb, ze składu ZI wymienionego w pkt. 1.1 regulaminu, jednak nie więcej niż 7 reprezentantów w ramach jednego ZI.


7. W drugiej kolejności przyjmowani będą członkowie tych ZI, które zgłoszą udział w szkoleniu w składzie nie mniejszym niż 3 reprezentantów służb, wyszczególnionych w pkt. 1.1 regulaminu.


8. Nabór do szkolenia odbędzie się w oparciu o poniższe wytyczne:

 

a) uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w szkoleniach poprzez pisemne zgłoszenie,


b) pozytywnie zakwalifikowani członkowie jednego ZI muszą uczestniczyć w konkretnym szkoleniu razem w jednej grupie,


c) zrekrutowani uczestnicy będą brać udział w szkoleniu na zasadzie oddelegowania,


d) zgłoszenia na szkolenia uczestnicy dokonywać będą na formularzu zgłoszeniowym, który zawierać musi co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, nazwa i siedziba/adres reprezentowanego ZI, funkcja w ZI, adres mailowy, telefon kontaktowy, a także deklaracja o wyborze diety (spośród trzech do wyboru: ogólna, wegetariańska, bezglutenowa) i wyborze, bądź rezygnacji z noclegu.


9. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe wysłane faksem lub e-mailem, a oryginały formularzy zgłoszeniowych należy przesłać pocztą na wskazany w formularzu adres.

 

10. Instytucje delegujące (zgłaszające) członków ZI lub GR na szkolenie podpisują z Wykonawcą porozumienie uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu będącą potwierdzeniem gotowości uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin.


11. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do dnia ustalonego przez osobę prowadzącą rekrutację. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane na liście rezerwowej.

 

3.

Zasady udziały w szkoleniu

1. Każdy uczestnik ma obowiązek:


a) Aktywnie uczestniczyć w każdej części szkolenia;


b) Potwierdzić obecność na liście;


c) Wypełnić niezbędne dokumenty związane z uczestnictwem w szkoleniu;


d )Potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

4.

Dokumenty zgłoszeniowe

 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.


2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach internetowych firm organizujących szkolenia: (www.mcp.org.pl, www.crps.pl, www.wyginternational.pl).


3. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać wszystkie wymagane dane oraz powinien być opatrzony datą jego wypełnienia, pieczęcią OPS, podpisem przewodniczącego ZI.