O projekcie

OGŁOSZENIE

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zrealizowało w latach 2015-2016 cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć dla członków zespołów interdyscyplinarnych (ZI). Wykonawcą projektu jest m.in: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych (CRPS).


Celem szkoleń było wzmacnianie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Zgodnie z założeniami projektu, szkoleniami objęci zostali przedstawiciele wszystkich instytucji wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych, co przyczyniło się do wzmocnienia współpracy i zwiększenia skuteczności wspólnie podejmowanych działań. 


Szkolenia odbyły się we wszystkich 16 województwach w dwóch etapach: wrzesień-listopad 2015 r. (70% szkoleń) oraz luty - marzec 2016 r. (pozostałe 30% szkoleń). W każdym z miast wojewódzkich odbyło się około 6-7 trzydniowych szkoleń.


Szkolenia łączyły w sobie element wykładowy z zakresu regulacji prawnych, prowadzony przez ekspertów - prawników (4 h) i warsztatowy z zakresu pracy z osobami doświadczającymi przemocy (12 h). Szczególny nacisk położony był na zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności współpracy interdyscyplinarnej oraz podejmowania szybkich i właściwych decyzji w przypadkach przemocy w rodzinie. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych trenerów, przeszkolonych przez Radę Europy.
Nabór uczestników prowadzony był w trybie ciągłym. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mieli członkowie ZI, którzy zgłosili się na szkolenia w pełnym składzie (jednak nie więcej niż 7 osób)
po jednym przedstawicielu służb:

 

 

W dalszej kolejności przyjmowani byli członkowie zespołów interdyscyplinarnych, którzy zgłosili udział w szkoleniu w składzie nie mniej niż trzyosobowym oraz członkowie grup roboczych (GR). 

Członkowie jednego ZI musieli uczestniczyć wspólnie w tym samym szkoleniu. Do udziału w szkoleniu można było zgłaszać po jednym przedstawicielu ze służb wchodzących w skład ZI.


Szkolenia były bezpłatne, współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL14 oraz budżetu państwa. 


Każdy uczestnik szkolenia otrzymał komplet materiałów dydaktycznych, materiały piśmiennicze zapakowane w płócienną torbę oraz pendrive z materiałami w wersji elektronicznej.


Podczas szkolenia uczestnicy mieli zapewnione obiady i przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia, 
a osoby spoza miast, w których odbywają się zjazdy dodatkowo noclegi pomiędzy pierwszym i drugim dniem szkolenia oraz śniadania i kolacje. 


Szczegółowe kryteria naboru wraz z zasadami uczestnictwa, terminy i lokalizacje szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj.