ROPS OPOLE

Szkolenia dla ROPS Opole w ramach projektu ?JEST ALTERNATYWA? finansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?RAZEM BEZPIECZNIEJ?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu w okresie od maja do grudnia zrealizował projekt, pn. "Jest alternatywa" współfinansowanego z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpieczniej". Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Sebesta.
    Głównym celem projektu jest zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Przewidziane do realizacji zadania mają charakter profilaktyczny, edukacyjny oraz wspierający. 

    Projekt zakładał organizację szkoleń w ramach wyszczególnionych niżej obszarów tematycznych:

  • Budowanie strategii pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania Szkolenie skierowane będzie m.in. do nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlic. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania oraz umiejętności współpracy wychowawców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dziecka.
  • Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Szkoleniem zostaną objęci policjanci służby prewencyjnej i kryminalnej na co dzień zajmujący się pracą z nieletnimi. Szkolenie będzie miało na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu profilaktyki demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich.
  • Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkolenie zostało zaplanowane z myślą o nauczycielach, pedagogach oraz wychowawcach szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem szkolenia będzie m.in. próba definicji edukacji dla bezpieczeństwa, zapoznanie z obowiązującymi przepisami, przedstawienie obrazu przemocy i agresji w opisach dzieci i dorosłych, uwrażliwienie na krzywdę, wskazanie prawnych możliwości obrony oraz procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia.

   W szkoleniach uczestniczyło łącznie ok. 150 osób.

Pozostałe projekty