ROPS KATOWICE

Szkolenie: Aktywizacja dorosłych podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej w ramach projektu systemowego "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

O projekcie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji czwartej edycji projektu systemowego ?Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego?, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt ten ma na celu wzmocnienie rozwoju zawodowego kadr jednostek pomocy społecznej oraz innych podmiotów realizujących zadania w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim. Działania sformułowane w projekcie dotyczą takich zagadnień jak: rozwój dialogu społecznego, współpracy i partnerstwa instytucjonalnego oraz ekonomii społecznej. Oferujemy Państwu możliwość uczestniczenia w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, między innymi w studiach podyplomowych, specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, szkoleniach oraz specjalistycznym doradztwie.

Tematyka szkoleń i doradztwa jest zróżnicowana i skierowana do szerokiego grona odbiorców zajmujących się aktywną integracją oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Opracowana została z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych pracowników oraz wolontariuszy jednostek organizacji pomocy społecznej.

Pozostałe projekty