MCPS Warszawa

MCPS Warszawa

Przygotowanie i realizacja specjalistycznych szkoleń dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z zakresu profilaktyki uzależnień dla pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego pt. "Profilaktyka uzależnień dla różnych grup zawodowych, w tym praca zespołów interdyscyplinarnych w województwie mazowieckim"

Szkolenia zostały zrealizowane w 5 regionach Mazowsza, tj. radomskim, siedleckim, ostrołęckim, płocko-ciechanowskim, warszawskim. Uczestnikami szkoleń byli PRzedstawiciele instytuacji, którzy działają w zespołach interdyscyplinarnych i/lub grupach roboczych; nauczyciele, dyrektorzy szkół, pedagodzy i psychologowie szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy policji, pracownicy ochrony zdrowia, członkowie GKRPA, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Celem szkoleń było zwiększenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych na temat pracy w zespole, jak też rozwiązywania problemów z występowaniem przemocy w rodzinie.

Tematyka szkoleń:

  • charakterystyka przemocy w rodzienie- geneza, mechanizm, diagnozowanie, objawy i skutki
  • rola i sposoby funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych: kształtowanie współpracy, budowanie zespołu, organizowanie pracy, tworzenie programu pomocy rodzinie, w której występuje problem przemocy, w szczególności wobec dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych, praca z indywidualnym przypadkiem
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
  • obowiązujące regulacje w szczególności w zakresie prawa karnego, rodzinnego i cywilnego dotyczące sytuacji prawnych sprawców przestępstw oraz ofiar przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieskie Karty"; koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań
  • omówienie i interpretacja najważniejszych zapisów: ustawy o przciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak też Krajowego Programu Przeciwdziałania PRzemocy w Rodzinie

Pozostałe projekty