ROPS Lublin - ?Funkcjonowanie dziecka w warunkach placówki opiekuńczo-wychowawczej?

Miejsce szkolenia: Hotel Dworek Jabłonna, Jabłonna Majątek 44a

 

Terminy szkolenia: 

Gr. I: 13 ? 14.08.2015

Gr. II: 17 ? 18.08.2015
Gr. III: 20 ? 21.08. 2015

Gr. IV: 24 ? 25.08.2015
Gr. V: 27 ? 28.08.2015

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności pozwalających na wzrost kompetencji w pracy z dzieckiem w warunkach placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

1. Diagnoza dziecka i jego rodziny pochodzenia w kontekście planowania i organizowania pomocy dziecku.

a) Rola kompleksowej diagnozy

b) Obszary diagnozy dziecka oraz rodziny jego pochodzenia

c) Diagnoza zaburzeń zachowań dziecka, w kontekście jego rodziny i otoczenia społecznego ? planowanie pomocy

 

2. Praca zespołowa w planowaniu i udzielaniu pomocy dziecku.

a) Zasady współpracy międzyinstytucjonalnej

b) Wielopoziomowe planowanie oddziaływań ? współpraca ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodziną, sądem

 

3. Sytuacja psychologiczna dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej

a) Doświadczenia z rodziny pochodzenia ? portret dziecka krzywdzonego, rodziny z problemem alkoholowym, parentyfikacja, zaburzenia granic

b) Systemowe rozumienie rodziny

c) Emocjonalność z perspektywy rozwoju człowieka ? uwarunkowania sposobu przeżywania i przejawiania emocji, konflikty emocjonalne

d) Metody rozwijania samoświadomości emocjonalnej u podopiecznych, elementy psychoedukacji

 

4. Wspieranie rozwoju zasobów dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

a) korekcyjne doświadczenia związane z budowaniem więzi emocjonalnej

b) wzmacnianie poczucia własnej wartości, skuteczności

c) poszukiwanie adekwatnych wzorów do naśladowania

d) nauka komunikowania się i wyrażania własnej tożsamości

 

5. Sytuacje kryzysowe w życiu wychowanków i pomoc w ich rozwiązaniu

a) zasady wczesnej interwencji

b) zapewnianie wsparcia instrumentalnego i emocjonalnego

 

6. Warsztat skutecznego wychowawcy ? rozwiązywanie sytuacji trudnych:

a) diagnoza, planowanie i wdrażanie pomocy

b) przykłady dobrych praktyk

c)) dopasowywanie działań do specyficznych trudności podopiecznych :

? żałoba

? zachowania opozycyjno-buntownicze

? labilność związana z okresem adolescencji

? kryzysy tożsamości

? trudności z kontrolą emocji

d) przykłady oddziaływań:

? zajęcia sportowo-rekreacyjne

? psychoedukacja

? zajęcia socjoterapeutyczne

? relaksacja i wizualizacja

? zajęcia socjoterapeutyczne

? relaksacja i wizualizacja

 

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie jest adresowane do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) e-mailem na adres: rekrutacjarops@crps.pl .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie zamknięta w dniu 5 sierpnia 2015.

 

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, nocleg, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje:

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, ul. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

  

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Aneta Bochenek nr 690-906-901

e- mail: rekrutacjarops@crps.pl

 

link do strony ROPS Lublin

Pliki do pobrania

karta zgłoszeniowa
Regulamin rekrutacji