ROPS Opole - Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej

Informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca na BEZPŁATNE SZKOLENIE 
"Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej".

W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na cykl szkoleniowy pn. "Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej" składający się z 5 specjalistycznych 3-dniowych szkoleń oraz dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego. 

 

Zakres proponowanego cyklu szkoleniowego obejmie następującą tematykę:

 • Idea i cele ekonomii społecznej.
 • Ekonomia społeczna w dokumentach rządowych oraz samorządowych, obowiązki samorządów dot. monitorowania ekonomii społecznej, partnerzy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w realizacji ich celów i promocji idei ekonomii społecznej.
 • Usługi społeczne, usługi użyteczności publicznej, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.
 • Animacja społeczna, programy aktywności lokalnej, partnerstwa, sieci współpracy międzyinstytucjonalnej.
 • Wspieranie aktywności obywatelskiej - narzędzia, konkursy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, mini granty na projekty młodzieżowe.
 • Spółdzielnie uczniowskie, ekonomia społeczna jako temat edukacyjny w Ochotniczych Hufcach Pracy i Specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • Zadania i efektywność wsparcia ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.
 • Kanwa Business Model Generation jako narzędzie planowania działalności podmiotów ekonomii społecznej.
 • Marketing wartości, promocja usług i produktów przedsiębiorstw ekonomii społecznej.
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach es z wykorzystaniem narzędzia PROVE IT.
 • Współpraca z biznesem w zakresie realizacji usług przez przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.
 • Kampanie promocyjne jako skuteczne narzędzie wsparcia przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.
 • Prezentacja dobrych praktyki w dziedzinie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.

    Proponowany cykl skierowany jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.
    Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowym proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach.
    Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na cykl szkoleniowy zostanie przekazane Państwu telefonicznie z informacją o numerze grupy szkoleniowej i dokładnym terminie oraz miejscu szkolenia. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz www.pokl.rops-opole.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Agnieszką Ponikowską 77/ 44 15 250 wew. 20.

KARTA ZGŁOSZENIOWA>>>