Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim

Rozpoczęliśmy realizację umowy na Wyjazdy edukacyjne dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. ?Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim? współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Pierwsze wycieczki w terminie 11-12 maja oraz 17-18 maja br. odbywają się do Powiatu Brzeskiego.

W wyjazdach edukacyjnych biorą udział nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu powiatu lubelskiego - uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia:

1. ?Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora?
2. ?Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki??
3. ?Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów??
4. ?Nauczyciele pracują zespołowo?

w ramach projektu pn. ?Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim?.

Więcej o projekcie...