Szkolenia dla kadry penitencjarnej z ekologii

Od 9 do 13 grudnia br. Centrum Rozwiązywania Prolemów Społecznych prowadzić będzie szkolenia kadry penitencjarnej z zagadnień ekologicznych dla pracowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w związku z zawarciem umowy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Poznaniu.

Szkolenia będą się odbywać w Katowicach, Warszawie i Olsztynie.

Celem głównym szkoleń jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw względem ochrony środowiska naturalnego.

Celami szczegółowymi szkoleń jest wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności z zakresu:

1)      głównych celów polityki ekologicznej państwa,

2)      podstaw prawnych i struktur organizacyjnych ochrony przyrody i środowiska w Polsce,

3)      zagrożeń wypływających z zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby,

4)      zasad systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

5)      odnawialnych źródeł energii wiatrowej, słonecznej i geotermii,

6)      organizmów genetycznie zmodyfikowanych,

7)      roli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji ekologicznych w ochronie przyrody i środowiska naturalnego.

 

Szkolenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej realizowane są w ramach Modułu 2.2 pn.: ?Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy.? w Projekcie nr 144/2013 pn. ?Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka? w ramach Programu PL-17 ?Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych? Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014.