O projekcie

Jednodniowa konferencja regionalna pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim” ma na celu upowszechnienie wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim” zrealizowanego w 2018 i 2019 roku na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach działalności Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej.

 

Badanie pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”

Zgodnie z wymogami Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (2020), wskaźnik udziału dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, w ogólnej liczbie wychowanków objętych pieczą zastępczą, powinien wzrosnąć do poziomu 90% w 2020 r. Natomiast autorzy opracowań naukowych wskazują na kryzys w procesie rozwoju zawodowego rodzicielstwa zastępczego, wyrażający się dużą liczbą rodzin, które rezygnują z pełnionych funkcji oraz zmniejszającą się liczbą kandydatów do ich pełnienia. Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy wskazuje się nie w pełni skuteczny system wsparcia, w tym braki w zakresie infrastruktury pomocowej wspierającej rodziny zastępcze.

Istotne zatem było przeprowadzenie badania obejmującego wszystkie typy zawodowych, rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim, umożliwiającego poznanie uwarunkowań funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, barier utrudniających realizację przyjętych zadań i czynników jej sprzyjających, a także rozeznanie oczekiwań opiekunów zastępczych w zakresie poprawy warunków i jakości funkcjonowania w roli opiekuńczo-wychowawczej.

Głównym celem badania była identyfikacja obszarów wsparcia w zakresie funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w odniesieniu do wypełniania przez nie zadań opiekuńczych, wychowawczych i reintegracyjnych oraz identyfikacja dostępnych programów, konkursów i innych działań wspierających (w tym szczególności możliwych do realizacji w ramach RPO WŁ 2014-2020) odpowiadających na zdiagnozowane obszary wsparcia.

Wspomniany wyżej cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, obejmujących:

 • opis funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w odniesieniu do powierzonych ustawowo zadań oraz funkcji opiekuńczej, wychowawczej i reintegracyjnej,
 • zdiagnozowanie uwarunkowań wpływających na wypełnianie powierzonych zadań ustawowych przez zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 • analizę czynników utrudniających i ułatwiających realizowanie zadań i funkcji rodzica zastępczego,
 • poznanie oczekiwań opiekunów zastępczych dotyczących warunków realizacji ich zadań i funkcji.
 • opis dobrych praktyk (w tym przykładów interwencji publicznych) w zakresie wsparcia zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, realizowanych przez instytucje sektora samorządowego, rządowe i organizacje pozarządowe w województwie, kraju i na świecie, które mogą stanowić inspirację do projektowania usług publicznych w województwie łódzkim.

 

Badanie realizowano z zastosowaniem metod:

 • analizy danych zastanych;
 • wywiadów narracyjnych z udziałem osób prowadzących „zwykłe”[1] zawodowe rodziny zastępcze, rodziny zastępcze specjalistyczne, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz z udziałem osób prowadzących rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim;
 • wywiadów pogłębionych z udziałem przedstawicieli otoczenia instytucjonalnego zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w województwie łódzkim.
Rezultaty zrealizowanego projektu badawczego mogą przyczynić się do wsparcia procesu deinstytucjonalizacji funkcjonujących form wsparcia pomocy osobom zależnym i niesamodzielnym. Badanie umożliwiło przedstawienie przykładów pozytywnych rozwiązań w obszarze usług publicznych w zakresie wspierania funkcjonowania zawodowych form pieczy zastępczej w odniesieniu do realizacji ustawowo określonych zadań.

[1] Zawodowe rodziny zastępcze nie pełniące funkcji pogotowia rodzinnego ani niebędące rodzinami specjalistycznymi 

Wyniki i rekomendacje stanowią źródło wiedzy dla ukierunkowania konkursów, określania kryteriów wyboru projektów w ramach problematyki IX osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020, tj. „włączenia społecznego”. Służą także poprawie trafności projektów, których podmiotem są rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Konferencja realizowana jest w ramach działań prowadzonych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”.

Na podprojekt składają się działania związane z utworzeniem i zapewnieniem funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej - ROIS – powołanego w strukturze RCPS w Łodzi, podmiotu o charakterze opiniodawczo-doradczym, którego efekty działań, głównie w formie upowszechniania wiedzy gromadzonej na podstawie realizowanych badań i analiz dotyczących sfery społecznej, mają przyczyniać się do prawidłowej realizacji i efektywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej:

 • gromadzi dane z obszaru zjawisk i procesów zachodzących w sferze społecznej, w tym integracji społecznej, problemów społecznych w regionie łódzkim
 • monitoruje wybrane zjawiska i problemy społeczne występujące w województwie łódzkim
 • identyfikuje potrzeby informacyjne z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym analizuje i identyfikuje potrzeby badawcze instytucji administracji samorządowej działających w sferze społecznej
 • prowadzi badania regionalne i analizy z zakresu polityki społecznej, integracji społecznej
 • tworzy na ich podstawie kompleksowe bazy danych i je systematycznie aktualizuje
 • upowszechnia wiedzę zdobytą w wyniku realizowanych badań oraz uzyskane z nich wnioski i rekomendacje
 • promuje zidentyfikowane innowacyjne rozwiązania w zakresie aktywnej integracji społecznej
 • wydaje rekomendacje, zalecenia, wytyczne co do praktycznej realizacji działań z zakresu integracji społecznej na podstawie działalności o charakterze badawczym
 • zbiera i udostępnia istniejące opracowania, raporty, dane dotyczące aktywnej integracji społecznej
 • współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze badawczym, np. ROT i RORP, Jednostką Ewaluacyjną Województwa Łódzkiego celem prowadzenia komplementarnych projektów i działań służących gromadzeniu danych dotyczących regionu wykorzystanych do ukierunkowania polityk publicznych na poziomie województwa.

 

 

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% – ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

 
 
 
Kontakt w sprawie Konferencji:
Sprawy organizacyjne; pani Barbara Sikora, tel. 533 316 131,
e-mail: rejestracja@konferencjarcps.com.pl
koordynator konferencji Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 
Sprawy merytoryczne: pani Marta Beczkowska tel. 42 lub pani Kamila Brzezińska-Krakowiak tel. 42 203 48 34 Regionalne Centrum Polityki Społecznej- Wydział ds. Badań i Analiz
POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY >>>